Müşteri Destek +90 (368) 271 50 01
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri

 

ENERJİ KOOPERATİFLERİ İLE;

 • Enerjinin yerelde sürdürülebilir üretimi ile ülke enerjisinde dışa bağımlılığın düşürülmesi,
 • Bölgedeki enerji ihtiyacının ve kaynaklarının doğru tespiti ile rasyonel yatırımlar yapılması ve enerji sistemindeki kayıp oranlarının azaltılması,
 • Yerel ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi,
 • Sektörde alternatif yatırım modeli oluşturulması,
 • Enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi sayesinde bölgesel katma değer yaratılması, sağlanacaktır

 

YENİ SEKTÖRLERDE YENİ KOOPERATİFLER

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP)’nda yer alan “Kooperatifçilik potansiyeli yüksek yeni alanlar tespit edilerek bu alanlarda kooperatif kurulması ve geliştirilmesine yönelik özendirici çalışmalar yapılacaktır” faaliyetinin bir sonucu olarak “Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri” kuruluş çalışmalarına başlanılmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞ NEDENLERİ

 • Artan enerji ihtiyacı,
 • Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların rezerv yetersizliği,
 • Enerji maliyetlerinin fazlalığı ve yüksek dışa bağımlılık,
 • Yaşanılan enerji krizleri,
 • Enerji piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanarak fiyat istikrarına katkıda bulunulması.

Böylece; vatandaşların kendi imkanlarıyla kooperatif çatısı altında bir araya gelerek, yerel düzeyde yenilenebilir kaynaklardan enerji ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

BAŞARILI ÜLKE ÖRNEKLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

Amerika Kırsal Elektrik Kooperatifleri Birliği (NRECA) verilerine göre bugün ABD’nin 47 eyaletinde 42 milyondan fazla vatandaş elektrik ihtiyaçlarını kooperatifler aracılığı ile karşılamaktadır. Licking Kırsal Elektrifikasyon Kooperatifi:

 • 1936 yılında kurulmuştur.
 • 25.000 tüketiciye elektrik dağıtımı yapmaktadır.
 • Sahip olduğu 32 mil iletim, 3.072 mil dağıtım hattına sahiptir.

ALMANYA:

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (FWR) Enerji Kooperatifleri Großbardorf Güneş Enerjisi Çatı Projesi Biyogaz için gerekli olan tarımsal ve hayvansal atıkların depolandığı tesisin çatısına 2011 yılında, 190.000 € maliyetle 96 kW kapasiteli güneş paneli yerleştirilmiştir. Üretilen enerji, tesisin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

DANİMARKA:

Rüzgar Enerjisi Kooperatifleri Middelgrunden Enerji Kooperatifleri Samso Enerji Kooperatifleri

 • 1997 yılında 50/50 Belediye ortaklı kurulmuştur.
 • 40.000 kW kapasiteli rüzgar türbini ile 50.000’e yakın konutun elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır.
 • 1997 yılında kurulmuştur.
 • 11 tane 1000 kW’lık kıyı türbini, 10 tane de 2.300 kW’lık deniz türbini bulunmaktadır.

ÜLKEMİZDE ENERJİ KOOPERATİFİ NASIL KURULUR?

Kooperatifleri diğer şirket modellerinden ayıran nokta, sahip olduğu “TOPLUMSAL SORUMLULUK İLKESİ”dir. Bu ilke kooperatiflerin enerji sektörünün içinde yer almasında önemli bir etkendir. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri:

 • Tüketim birleştirme yoluyla,
 • Aynı dağıtım bölgesi içinde,
 • Ortak bağlantı noktası şartı aranmaksızın,
 • En az ( 7 ) aynı tür abone tarafından kurularak ve ortak sayısı ile paralel olarak,
 • Azami 5.000 kW (5 MW)’ya kadar elektrik üretimi yapabilecektir.

 

 

KURULUŞ İÇİN NELER GEREKLİ?

 • Noter onaylı 2 adet ana sözleşme ve noter onaylı ana sözleşmelerden çoğaltılmış 4 fotokopi (toplamda 6 ana sözleşme)
 • Kuruluş Bilgi Formu
 • Kooperatif sermayesinin kurulacak kooperatif adına açılan hesaba yatırıldığını gösterir dekont
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 2. derece dahil kan ve kayın hısımları olmadığına dair yazılı beyan
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtları
 • Her bir ortak için, aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim abonesi olduğunu gösterir belge (abonelik sözleşmesi veya fatura)

 

© 2017 - Efsaneweb Tarafından Hazırlanmıştır.